Techniczne ciekawostki samochodowe

Strony

Kategorie

Przewaga nowych samochodów nad u?ywanymi

samochod1

Zakup samochodu to niezwykle wa?na decyzja ka?dego kierowcy, dlatego warto si? nad ni? zastanowi?, tak aby wybra? najlepszy samochód.


Wybór odpowiedniego pojazdu bywa niezwykle trudny. G?ównym czynnikiem, nad którym nale?y si? zastanowi? jest to czy samochód ma by? nowy czy u?ywany. Zarówno samochody nowe, jak i te z rynku wtórnego posiadaj? wiele zalet, ale równie? wady. Przewag? nowych samochodów jest bez w?tpienia fakt, ?e kupuj?cy jest jego pierwszym w?a?cicielem, a to daje mu pewno??, ?e samochód jest bezwypadkowy. Dodatkowym atutem jest praktycznie zerowa ilo?? przejechanych kilometrów, a to daje pewno??, ?e samochód nie by? nadmiernie eksploatowany. Dodatkowo mo?na równie? dokupi? poszczególne elementy do samochodu, które b?d? nowe.

04.10.2011. 10:52

Techniczne parametry samochodów

kolo samochodu

Samochody, jak ka?de inne urz?dzenia, posiadaj? swoje parametry, po których mo?na sprawdzi? wiele przydatnych informacji na przyk?ad przy zakupie samochodu z rynku wtórnego.


Techniczne parametry samochodów to kilka elementów, które s? sprawdzane na przyk?ad podczas obowi?zkowego przegl?du samochodu w warsztatach samochodowych. Bardzo wa?nym parametrem jest licznik, a w?a?ciwie ilo?? przejechanych kilometrów. Dodatkowej informacji dostarcza rok produkcji, a tak?e masa ogólna pojazdu. Wa?nym parametrem technicznym jest moc silnika oraz jego pojemno??. Tak?e dopuszczalny nacisk na o? dostarcza dodatkowych informacji o stanie i danych technicznych pojazdu. Parametrem technicznym jest równie? typ samochodu oraz jego rodzaj.

03.10.2011. 13:46

Jak sprawdzi? co dzia?o si? z samochodem u?ywanym, który chcemy kupi??

Sprawdzenie historii samochodu jest niezwykle wa?ne podczas zakupu. Sprzedawcy u?ywanych samochodów cz?sto nie zdradzaj? wszystkich szczegó?ów dotycz?cych wybranego pojazdu. Informacje, jakie zataja si? najcz??ciej to fakt, ?e samochód bra? udzia? w wypadku.


Sprawdzenie historii samochodu bywa niestety trudne. Mo?na j? sprawdzi? po stanie ogólnym samochodu oraz sprawdzeniu jego parametrów. Jednak?e cz?sto kupuj?cy nie jest ekspertem w dziedzinie motoryzacji, dlatego ufa sprzedaj?cemu. Najlepiej – podczas zakupu – wzi?? ze sob? osob?, która zna si? na samochodach i – po sprawdzeniu parametrów – potrafi powiedzie? co dok?adnie dzia?o si? z wybranym samochodem. To najlepsze rozwi?zanie dla wszystkich potencjalnych kupuj?cych samochód z rynku wtórnego.

27.09.2011. 17:10